Tuleje Omega

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej jako RODO informujemy, Pana/Panią że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Omega PPHU W. Guder, A. Guder s. c.  siedzibą w Jeleniej Górze ul. Powstańców Śląskich 22 A, tel. 757647399, e-mail omega@omegajg.pl. 

2. Inspektor ochrony danych – nie wymaga wyznaczenia.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

-realizacji zawartych umów/transakcji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

-realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO)   

4. Odbiorcą danych    podmioty:

- upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,

- upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Omega PPHU W. Guder, A. Guder s. c.         w Jeleniej Górze, 

- inne podmioty świadczące usługi w ramach umów powierzenia danych do przetwarzania,

- operatorzy pocztowi i kurierzy w zakresie dostarczenia przesyłki,  

- banki w zakresie realizacji płatności.  

5. Pana/Pani dokumenty będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym umowy/transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione tj. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego      z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości. 

6. Przysługują Panu/Pani prawa: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych      z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy/transakcji i obowiązków wynikających z przepisu prawa, ciążących na Administratorze.